Privacy & voorwaarden.


Bekijk hier onze Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze GDPR - Privacy Beleid.


Mevrouw, mijnheer,

Enige tijd geleden hebt u een beroep gedaan op onze diensten naar aanleiding van het overlijden van een dierbare of de aankoop van een uitvaartartikel.
Wij danken u nogmaals voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken.

Wij garanderen u dat wij alles in het werk stellen om tegemoet te komen aan de wensen van de familie binnen het kader van de wetgeving die van toepassing is op de sector.

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese verordening van kracht betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: GDPR = algemene verordening gegevensbescherming.

Elke onderneming is verplicht aan al haar klanten en contacten de toestemming te vragen voor het bewaren van persoonlijke gegevens: identiteit, adres, telefoonnummer, e-mail, enz. ...
Wij houden deze gegevens bij, enerzijds omdat wij die moeten kunnen voorleggen in geval van fiscale controle gedurende een periode van minimum 7 jaar, en anderzijds omdat bepaalde gegevens nuttig kunnen zijn bij een volgend overlijden, zodat de uitvaart op dezelfde wijze kan worden verzorgd.

Wij kunnen u verzekeren dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden in het kader van de uitoefening van onze activiteit, en niet aangewend worden voor commerciële doeleinden.

Alle gegevens in elektronische vorm worden bewaard op de servers van onze onderneming en/of onze onderaannemers. Ze worden beheerd in overeenstemming met de beveiligingsregels van de Europese Commissie voor dit soort servers en diensten. Wij verbinden ons ertoe alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de gegevens van de klant te beschermen onder de vorm van een middelenverbintenis.

De klant kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op inzage, wijziging, beperking of wissen van de persoonsgegevens of zich verzetten tegen de overdraagbaarheid ervan. Het volstaat contact op te nemen met de hierna genoemde verantwoordelijke of de website van de begrafenisonderneming te raadplegen.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij G.B.A. (Gegevensbeschermingsautoriteit - Voormalige Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel ([email protected]) als hij vindt dat zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is gerespecteerd.

Mogen wij u vragen om het onderstaande document in te vullen en zo spoedig mogelijk aan ons terug te bezorgen?
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten.

Identiteit van de verantwoordelijke voor het beheer van de gegevens binnen de onderneming:
Naam en voornaam: Janssens Günter
Adres: 1980 Zemst
Brusselsesteenweg 83

Telefoonnummer: 32472610610
E-mailadres: [email protected] Website: www.uitvaartverzorgingjanssens.be